Viken i samarbete med SCA Ortviken

SCA Ortviken i Sundsvall genomgår en spännande omställning och arbetar bland annat med att uppföra nya byggnationer för produktion av CTMP (kemiskt förbehandlad termomekanisk massa) till hygien- och förpackningspapperstillverkning.

I samband med dessa byggnationer har Viken miljökonsult tillsammans med LME Miljö fått i uppdrag att utföra rådgivning samt miljökontroll med avseende på hanteringen av schaktmassor. SCA Ortviken har producerat papper sedan 1958 och är ett av världens största tryckpappersbruk. Fabriksområdet ligger på Killingholmen där strandlinjen har förlängts succesivt med hjälp av utfyllnader genom åren i samband med fabrikens utveckling, något som har gett upphov till en dynamisk och spännande geologi. I sammanhanget kan även nämnas att SCA Ortviken årligen levererat spillvärme motsvarande uppvärmning av 10 000 villor till Sundsvalls fjärrvärmenät.