Slussen, Stockholms Stad

Slussen är en central trafikplats och knutpunkt i Stockholm. Slussen är under ombyggnation för att trafikplatsen är gammal och konstruktionen i dåligt skick. En annan anledning är att tappningskapaciteten måste utökas för att inte riskera översvämningar inom Stockholm. 

Inom Slussen kommer stora mängder jord- och muddermassor behöva hanteras. Uppskattningsvis kommer 200 000 m³ schaktad volym hanteras bestående av jord- och muddermassor. Behovet av massor för konstruktionsändamål inom hela arbetsområdet Slussen uppskattas till cirka 200 000 till 250 000 m³. Inom arbetsområdet uppskattas ca 80 000 m³ kunna utgöras av återanvänt restmaterial, av huvudsak berg- och muddermassor. Resterande mängder som inte kan återanvändas inom arbetsområdet kring Slussen, kommer att transporteras bort.

Viken miljökonsult har på uppdrag av Skanska Sverige AB att vara miljötekniskt stöd i samband den masshantering som är kvar inom projekt Slussen. Uppdraget innebär projektledning och utförande av provtagning och klassning av jord- och muddermassor, miljöteknisk konsultation vid eventuella marksanerings alternativt muddringsanering. Uppdraget innebär att stora delar av jord- och muddermassorna skall provtas och förklassificeras innan schakt, vilket medför utmaningar då provtagningar i mark och vatten skall utföras ned till ca 15 meter i utfyllnadsmaterial med stort inslag av befintliga konstruktioner och arkeologi. Uppdraget sträcker sig under 2020-2022 med möjlighet till förlängning.

Lite urval av bilder från Slussen

Uppdragsledare: Christian Lindmark
christian@vikenmiljo.se
070-520 10 16