Marksanering av kv. Färgfabriken på Lövholmen, Stockholms stad

När Lövholmen, ett område mellan Liljeholmen och Gröndal bli en ny stadsdel med sjönära bostäder måste byggherrarna först ta hand om arvet från industrierna som låg här en bit in på 1990-talet. Under de senaste åren har det pågått stora saneringsinsatser för att eliminera föroreningar i mark och grundvatten inom området. Den huvudsakliga föroreningsproblematiken har hanterats genom schaktsanering. Utöver saneringsarbetet pågår även byggnadstekniska, miljötekniska och ekonomiska utredningar av ett antal byggnader på området.

På sikt är planen att det ska byggas cirka 1500-2000 nya bostäder såväl som kontor, förskolor, centrumverksamhet och parker inom den nya stadsdelen i Lövholmen.

Uppdraget som miljöstöd inom projektet har omfattat miljökontroll och stöd gällande arbetsmiljö i samband med marksaneringen. Därutöver har en rad kompletterande miljötekniska undersökningar genomförts under projektets framdrift. Undersökningar har bland annat omfattat provtagningar och riskbedömningar avseende jord, grundvatten, porluft och inomhusluft. Uppdraget innefattar även att ta fram åtgärdsutredningar avseende byggnader inom fastigheten samt att delta i dialog med kommun och andra myndigheter avseende marksaneringen, dess förpliktelser och kommande åtgärder. Föroreningsbilden bestod initialt av en mix av metaller, PCB, BTEX och diverse aromatiska och alifatiska kolväten som en rest från bl.a. färgtillverkning i området.