Marksanering av kv. Färgfabriken på Lövholmen, Stockholms stad

När Lövholmen mellan Liljeholmen och Gröndal bli en ny stadsdel med vattennära bostäder måste byggherrarna först ta hand om arvet från industrierna som låg här en bit in på 1990-talet. I stora delar av området finns föroreningar i marklagren som nu grävs upp och körs bort. Utöver saneringen pågår också en rivning av byggnader på området.

På sikt är planen att det ska byggas mellan 1500 och 2000 nya bostäder i Lövholmen.

Uppdraget omfattar miljökontroll och stöd gällande arbetsmiljö i samband med marksanering inom området Lövholmen i Stockholm Stad. Uppdraget innefattar även att delta i dialog med kommun och andra myndigheter avseende marksaneringen och dess förpliktelser. Marklagren innehåller en mix av metaller, PCB och diverse aromatiska och alifatiska kolväten som en rest från bl.a. färgtillverkning i området. Saneringen förväntas pågå från kvartal 4 2019 till sommaren 2021.