Deponin i Matfors, Sundsvalls kommun

Området där deponin är lokaliserad.

I samband med att Sundsvalls kommun inventerar och åtgärdar gamla deponier inom kommunen har man identifierat en deponi vid Strandvägen i Matfors. Sannolikt fylldes det aktuella området ut med okända massor under 1940- och/eller 1950-talet. Området har undersökts i flera omgångar under 2018–2022 med provtagning och analys av jord, grundvatten och porgas för att karakterisera och avgränsa deponins utbredning. Platsen är lokaliserad i ett bostadsområde relativt nära Rännöbodsjön.

Upptäckten gjordes i samband med en ledningsdragning då plåtburkar och andra spår som vittnade om att hushållssopor finns nedgrävda på platsen noterades. Efter en historisk genomgång och utförda miljötekniska markundersökningar kunde man bekräfta att det rör sig om deponerat avfall inblandat i fyllnadsmassorna.

Platsen har nu utretts inom ramen för en huvudstudie för att bedöma exponeringsrisken på platsen och för att bedöma vilka åtgärder som kan vara aktuella för att reducera exponeringsrisker vid objektet. Viken miljökonsult har förutom miljötekniska undersökningar genomfört en fördjupad riskbedömning, åtgärdsutredning och riskvärdering med verktyget SAMLA.