Sanering av blyförorenad jord

På Norra Bergets friluftsområde precis norr om Sundsvalls stadskärna, pågår nu efterbehandling av förorenad mark. Området har historiskt nyttjats som skjutbanor vilket har lett till metallföroreningar, främst bly, i jord. Viken har hjälpt Sundsvalls kommun med miljötekniska undersökningar, framtagande av underlag inför efterbehandlingsåtgärder och bistår nu med miljökontroll under själva saneringsarbetet. I miljökontrollen arbetas det flitigt med ett XRF-instrument som kan bestämma metallhalter i jorden genom röntgenstrålning. När röntgenstrålarna träffar materialet utsätts det för jonisering, vilket skapar strålning. Den fluorescerande strålningen har en karaktäristisk energinivå som kan användas för att identifiera vilka metaller som finns i materialet och i vilken koncentration de förekommer. XRF-instrumentet används i detta fall för att bestämma blyhalter i jorden direkt på plats för att minska analyskostnader och väntetider samt för att styra schaktarbete och uppnå en god föroreningsreduktion utan att översanera. På bilden syns ett XRF-instrument i förgrunden och schaktarbeten i den förorenade jorden i bakgrunden.