Markmiljöstöd när Hernö Gin bygger hotell

På Kanaludden i anslutning till simhallen i Härnösand kommer byggnation av Hernö Gins hotell inledas inom kort. För att nyttja ytan på ett effektivt sätt medför byggnationen relativt omfattande markarbeten. Som ett led i förberedelserna har Viken miljökonsult fått i uppdrag att utföra rådgivning samt detaljerade miljötekniska markundersökningar.

Jordmassorna inom markytan för det planerade hotellet innehåller till vissa delar förhöjda halter av föroreningar. För att jordmassorna i samband med urschaktning ska hanteras på ett miljö- och hälsomässigt riktigt sätt utförs nu markundersökningar. Undersökningarna utförs med borrbandvagn och jordprover som tas ut skickas till ackrediterat laboratorium för analys med avseende på föroreningsinnehåll. Inom området är det en relativt mild föroreningsförekomst men det är trots det viktigt med rätt hantering nu när massorna ska schaktas ur och transporteras bort. Kartläggningen görs i förväg för att säkerställa en riktig och snabb hantering i det kommande byggskedet.

I bilden ses Vikens senast anställde Villy Galin tillsammans med Mikael Sjögren från S-geo vid genomförande av undersökningarna.