Policys

Kvalitetspolicy

Vi vill att våra kunder skall uppleva oss som en flexibel, kompetent och kvalitetsmedveten samarbetspartner. Vi skall uppfylla och/eller överträffa våra kunders och andra intressenters krav och förväntningar och kontinuerligt ta del av ny teknik, kunskap och lagstiftning för att säkra att rätt åtgärder utförs i varje enskilt uppdrag. Vi skall genom en aktiv dialog med kunder och andra intressenter arbeta med ständig förbättring för att möta kundernas behov och samhällets krav. Våra uppdrag ska vara professionellt genomförda och redovisas på ett tydligt sätt.

Miljöpolicy

I all vår verksamhet ska vi aktivt medverka till främjandet av en långsiktigt hållbar utveckling genom att alltid låta miljöarbetet vara en naturlig del i verksamheten. Vi skall sträva efter att ligga steget före lagar och regler som påverkar miljön. I vår verksamhet skall vi genom vår kompetens erbjuda våra kunder lösningar som bidrar till att minska och förebygga miljöbelastningen i samhället. Vi skall ta hänsyn till miljön i varje beslut, på alla nivåer i organisationen.

Arbetsmiljöpolicy

Viken miljökonsult ska ha en arbetsmiljö som präglas av ömsesidigt förtroende, öppenhet och omsorg där medarbetare trivs, utvecklas och mår bra såväl fysiskt som psykiskt. Arbetsmiljöfrågor ska behandlas i den dagliga verksamheten och medarbetare har ett ansvar att medverka i arbetet för att uppnå en god och säker arbetsmiljö. Viken Miljökonsult arbetar strukturerat med ständig förbättring för att förebygga olycksrisker och ohälsa hos våra medarbetare såväl i fält som på kontor.

Alla medarbetare ska rapportera eventuella risker och hot mot en bra arbetsmiljö.