Arv från vår industrihistoria

Under markytan vid många gamla industriområden gömmer sig dolda miljögifter som fortfarande påverkar vår omgivning. Dessa föroreningar som ofta är kvarlevor från tidigare produktionsmetoder och hanteringar uppstod i en tid då kunskapsläget kring ämnens toxicitet och miljöpåverkan var begränsad. Idag finns en fördjupad kunskap i ämnesområdet vilket medför att föroreningar från våra industriella arv på många platser omhändertas. Viken har nu fått i uppdrag att utreda en sådan f.d industriell plats, nämligen Lucksta Ångsåg. Där har verksamheten från förra seklet lämnat efter sig en dioxinförorening, som behöver utredas i mer detalj för att kunna bestämma vidare åtgärder.

Vid Lucksta Ångsåg har virke sågats och hyvlats samt olika typer av träprodukter producerats. Behandling av virket skedde under perioder med blånadsskyddsmedel. Ångsågen var verksam 1902 till 1967 och impregnering skall ha utförts under 1950- och 1960-talet. Enligt uppgift från anställda hälldes blånadsskyddsmedel med handkanna över bräderna inne i sågverksbyggnaden, och processen var mycket slaskig. Stabbläggarna, som arbetade på brädgården där de impregnerade brädorna lastades av, berättar att vid dagens slut var de blöta ända in till huden av vätskan som bräderna behandlats med. Impregnering skedde under sommarmånaderna och det kunde vara några dagar per vecka som detta utfördes.

Idag finns inga tydliga spår kvar från sågverkets verksamhet förutom några gamla intilliggande byggnader som vid den tiden nyttjades som arbetarbostäder samt förrådsbyggnader. Platsen

där sågverket med dess brädgård låg är delvis igenvuxet i dagsläget. Men i förstudierna som har utförts har man påvisat dioxinförorening i anslutning till det f.d. sågverkshuset och på den f.d. brädgården. Lucksta ligger ca 25 km sydväst om Sundsvall vid sjön Marmen och undersöknings­området mäter ca 2,8 ha.

Viken miljökonsult har fått förtroendet att utföra en statligt finansierad huvudstudie avseende dioxinförekomsten på området enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual. Undersökningarna kommer utföras under hösten 2024 och omfattar provtagning av sediment, grundvatten och jord.