Resurser

Viken miljökonsults resurser utgörs av oss tre delägare som med vår samlade erfarenhet inom branschen tillsammans med våra sex dedikerade medarbetare gör vårt bästa för att leverera värden för våra kunder. Bolaget startades i november 2019 av de tre delägarna:

Christian Lindmark arbetar som specialist, uppdragsledare och handläggare vid miljötekniska markundersökningar och efterbehandling av förorenad mark. 2011-2016 ansvarade Christian för etablering av miljökonsultverksamheten i Stockholmsområdet och i Norrland som affärsutvecklingsansvarig inom Sandström och sedan affärsområdeschef på Orbicon.  Under de första fyra åren växte Stockholmsföretaget till 10 konsulter samt nya kontor startades i Luleå och Kalmar. Han har genom sin utbildning och arbetserfarenheter en bred kunskap som berör området förorenade områden. Christian har en bred specialistkompetens inom miljötekniska markundersökningar, platsspecifika riktvärden, upphandling, arbetsmiljö, riskbedömningar, miljöutredningar och projektering, planering och genomförande av efterbehandlingar m.m. Christian är utbildad civ.ing. Samhällsbyggnadsteknik med inriktning Teknisk miljövård, Luleå Tekniska Universitet med examen år 2000. 

Tobias Sjöstrand är civilingenjör Samhällsbyggnad och har lång erfarenhet av miljöfrågor, va-teknik, mark- o anläggning samt ledarskap. Mellan åren 2011- 2019 har Tobias arbetat som VA-chef hos Härnösand Energi & Miljö AB, HEMAB. Under perioden har Tobias förvaltat och utvecklat verksamhetsområdet. Tobias är en målinriktad och inkännande ledare med god förmåga att skapa effektiva och högpresterande team. Under tiden som VA-chef har Tobias fått stor erfarenhet och insikt i beställarens behov i stora och små projekt. Arbetet har även medfört erfarenhet från att arbeta i partneringprojekt. Före HEMAB-tiden arbetade Tobias mellan åren 2000-2011 som uppdragsledande miljökonsult med huvudfokus på förorenad mark, sediment och vatten. Under de sju år som Tobias var anställd hos Ramböll i Sundsvall var Tobias delaktig i uppbyggnad av en miljögrupp som under perioden gick från en till sex anställda miljökonsulter. Tobias är utbildad civ.ing. Samhällsbyggnadsteknik med inriktning Teknisk miljövård, Luleå Tekniska Universitet med examen år 2000. 

Joakim Andersson har en gedigen erfarenhet från arbeten med föroreningar i mark och vatten sedan 2002. 2005 anställdes Joakim av NIRAS som ansvarig för att etablera miljökonsultverksamheten i Sverige. Bolaget byggde inom de närmaste påföljande åren upp en miljökonsultverksamhet och äger idag en stor del av marknaden i Sverige. 2010 påbörjade Joakim en resa som sektionschef på ÅF (nuvarande AFRY) för att etablera arbetet med förorenade områden som ett verksamhetsområde inom ÅF, där han arbetade fram till 2019. Joakim har bred erfarenhet från miljötekniska markundersökningar där han arbetar med uppdragsledning, kvalitetsgranskning, handläggning, fältarbete och inventering inom förorenade områden för såväl privata kunder som myndigheter. Joakim har även erfarenhet från internationella uppdrag och fungerar som rådgivare och beställarstöd i samband med exploatering av olika typer av markområden, riskbedömningar och saneringslösningar. Joakim har drivit fullskaliga in-situ saneringslösningar. Därutöver har han det senaste året tillämpat geostatistiska modeller för att förfina riskbedömningar och utveckla åtgärdskostnader i samband med efterbehandling.  Joakim är utbildad fil. mag. Markvetenskap. Agronomexamen, SLU Uppsala, med examen år 2002.