Marksanering av kv. Linnean m.fl., inför ny detaljplan, Järvastaden, Solna Stad

Planområdet för den nya detaljplanen kv Linnen m.fl.
Planområdet för den nya detaljplanen kv Linnen m.fl. (Solna Stad, 2017).

En ny detaljplan stadsdelen Järvastaden (BN 2016:878) är antagen. Detaljplanen syftar till att omvandla området till mark för bostäder och skolverksamhet samt parkmark. I detaljplanen ingår fem nya kvarter för bostadshus med totalt ca 800 till 900 lägenheter samt en förskola och tillhörande gatu- och parkmark inom Kv. Linnean m.fl.

Viken miljökonsult har fått i uppdrag av Järvastaden AB att ta fram en teknisk beskrivning av en marksanering för hela planområdet. Uppdraget består även av projektledning och miljökontroll i samband med marksaneringen. Marksaneringen innefattar en schaktentreprenad av ca 100 000 ton jordmassor.